Procedura realizacji obowiązków określonych treścią Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 sierpnia 2020r., w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej.

 

1. Podstawa prawna:

Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 sierpnia 2020r., w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej (Dz.U. 2020r., poz 1395)[1].

 

2. Sposób realizacji obowiązku informowania w jednostce na temat standardów teleporady POZ.

Informacja o warunkach udzielania teleporad z uwzględnieniem prawa pacjenta do zgłoszenia w trakcie teleporady woli osobistego kontaktu z właściwym personelem medycznym, stanowi    Załącznik nr 1 oraz:

 1. umieszczona jest na tablicy informacyjnej podmiotu w miejscu udzielania świadczeń usytuowanej w Gdyni przy ul. Sucharskiego 2 oraz przy ul. Podchorążych 10

 2. umieszczona jest na stronie internetowej podmiotu www.obluze.med.pl

 3. udzielana jest na żądanie pacjenta telefonicznie.

   

  3. Informowanie NFZ o numerze telefonu służącego do teleporad POZ.

W przypadku udzielania teleporad w ramach POZ telefonicznie, informację o numerach telefonów wykorzystywanych do tego celu przekazuje się do Narodowego Funduszu Zdrowia, lista numerów wykorzystywanych do udzielania teleporad w ramach POZ stanowi Załacznik nr 2.

 

 1. Ustalenie tożsamości pacjenta.

Osoba udzielająca teleporady, przed jej udzieleniem, ma obowiązek ustalenia tożsamości pacjenta na podstawie danych, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2020 r. poz. 849[2]), przekazanych przez niego za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności oraz:

 1. na podstawie danych wskazanych w dokumentacji medycznej lub deklaracji wyboru, o której mowa w art. 10 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej[3], lub

 2. po okazaniu przez pacjenta dokumentu potwierdzającego tożsamość, przy udzielaniu świadczenia opieki zdrowotnej w formie telewideoporady, lub

 3. przy wykorzystaniu elektronicznego konta pacjenta utworzonego w wyniku potwierdzenia jego tożsamości osobiście lub w sposób określony w art. 20a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568 i 695)[4].

 

 1. Dokonanie adnotacji dotyczącej teleporady w ramach POZ.

Osoba udzielająca teleporady zobowiązana jest do dokonania stosownej adnotacji w dokumentacji medycznej o realizacji świadczenia zdrowotnego w formie teleporady.

  

 1. Warunki udzielania teleporady w ramach POZ.

Jednostka zobowiązana jest do takiego zorganizowania procesu udzielania teleporad w ramach POZ, aby ich  przeprowadzenie następowało w warunkach gwarantujących poufność, w tym zapewnienie braku dostępu osób nieuprawnionych do informacji przekazywanych za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności w związku z udzieleniem teleporady.

 

 1. Bezpieczna transmisja danych dokumentów elektronicznych.

W przypadku:

 1. przekazywania informacji dotyczącej stanu zdrowia pacjenta,

 2. w tym przekazywania cyfrowego odwzorowania dokumentacji medycznej,

za pośrednictwem systemów teleinformatycznych, jednostka stosuje takie rozwiązania techniczno-organizacyjne, które służą zapewnieniu transmisji dokumentów elektronicznych w postaci graficznej i tekstowej, w sposób zapewniający ich integralność oraz ochronę przed nieuprawnionym wykorzystaniem, przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utraceniem, zmodyfikowaniem, nieuprawnionym ujawnieniem lub nieuprawnionym dostępem, polegające na tym, iż przekazywane dane / informacje są szyfrowane kryptograficznie a hasła dostępowe do danych / informacji przekazywane są odrębnym kanałem do upoważnionego odbiorcy, a sam dostęp do przekazywanych danych / informacji ma wyłącznie upoważniony do tego personel jednostki.

 

 1. Weryfikacja zasadności udzielania teleporady w ramach POZ.

Obowiązkiem osoby udzielającej teleporady w ramach POZ jest dokonanie, na podstawie badania podmiotowego i po analizie dostępnej dokumentacji medycznej pacjenta, w tym udostępnionej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2020 r. poz. 702)[5], następujących czynności:

 1. udzielenie świadczenia zdrowotnego, w tym ustalenie, czy teleporada jest wystarczająca dla problemu zdrowotnego będącego jej przedmiotem, lub

 2. poinformowanie pacjenta o konieczności udzielenia świadczenia zdrowotnego w bezpośrednim kontakcie z pacjentem, jeżeli charakter aktualnego problemu zdrowotnego uniemożliwia udzielenie świadczenia zdrowotnego w formie teleporady.

 

 

 

[1] http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001408

[2] http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu20090520417

Art. 25. 1. Dokumentacja medyczna zawiera co najmniej:

1) oznaczenie pacjenta, pozwalające na ustalenie jego tożsamości:

 1. a) nazwisko i imię (imiona),

 2. b) datę urodzenia,

 3. c) oznaczenie płci,

 4. d) adres miejsca zamieszkania,

 5. e) numer PESEL, jeżeli został nadany, w przypadku noworodka – numer PESEL matki, a w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru PESEL – rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość,

 6. f) w przypadku gdy pacjentem jest osoba małoletnia, całkowicie ubezwłasnowolniona lub niezdolna do świadomego wyrażenia zgody – nazwisko i imię (imiona) przedstawiciela ustawowego oraz adres jego miejsca zamieszkania;

[3] https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170002217

Art. 10. 1. Wybór, o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 2, świadczeniobiorca potwierdza oświadczeniem woli, zwanym dalej „deklaracją wyboru”:

1) w postaci papierowej;

2) w postaci elektronicznej, złożonym za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym;

3) złożonym za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta, o którym mowa w art. 7a ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2019 r. poz. 408, 730, 1590 i 1905).

 1. (uchylony)

 2. Deklaracja wyboru zawiera:

1) dane świadczeniobiorcy:

 1. a) imię i nazwisko,

 2. b) (uchylona)

 3. c) datę urodzenia,

 4. d) (uchylona)

 5. e) numer PESEL, a w przypadku jego braku serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość,

 6. f) adres miejsca zamieszkania,

 7. g) numer telefonu,

 8. h) adres e-mail,

 9. i) imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego, adres jego miejsca zamieszkania i numer telefonu – w przypadku gdy świadczeniobiorcą jest osoba małoletnia lub całkowicie ubezwłasnowolniona;

2) określenie, który raz w danym roku jest dokonywany wybór, oraz czy powodem dokonania wyboru jest wystąpienie okoliczności określonych w art. 9 ust. 5;

3) (uchylony)

4) (uchylony)

5) dane dotyczące świadczeniodawcy, w tym jego nazwę (firmę) i adres siedziby;

6) imię i nazwisko lekarza POZ, pielęgniarki POZ lub położnej POZ;

7) datę dokonania wyboru;

8) podpis świadczeniobiorcy lub jego przedstawiciela ustawowego w przypadku dokonania wyboru, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 albo 2.

9) (uchylony)

[4] https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000346

Art. 20a. 1. Uwierzytelnienie użytkownika systemu teleinformatycznego podmiotu publicznego, w którym udostępniane są usługi online, wymaga użycia:

1) środka identyfikacji elektronicznej wydanego w systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego identyfikacji elektronicznej, o którym mowa w art. 21a ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 162 i 1590), lub

2) środka identyfikacji elektronicznej wydanego w notyfikowanym systemie identyfikacji elektronicznej, lub

3) danych weryfikowanych za pomocą kwalifikowanego certyfikatu podpisu elektronicznego, jeżeli te dane pozwalają na identyfikację i uwierzytelnienie wymagane w celu realizacji usługi online.

[5] Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępnienia Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych